Dansk Arbejdsgiverforening

Danske Malermestre er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der er hovedorganisation for 13 arbejdsgiverorganisationer på det private arbejdsmarked inden for industri, handel, transport, service og byggeri.


DA’s hovedopgave er at varetage medlemsorganisationernes interesser i forhold til det politiske system og at samordne arbejdsgivernes fælles interesser på overenskomst- og aftaleområdet.


DA’s arbejdsfelt findes primært inden for arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, arbejdsmiljø, ansættelsesret, arbejdsret og kollektive aftaler. På alle områder arbejder DA for at sikre danske virksomheder vilkår, der bidrager til at styrke deres konkurrenceevne. Virksomhederne skal have størst mulig handlefrihed, og eventuel regulering bør så vidt muligt ske gennem aftaler. Det er også DA’s opgave at medvirke til, at der er gode relationer til medarbejdernes organisationer, og at uoverensstemmelser imellem arbejdsgivere og lønmodtagere så vidt muligt undgås eller søges afgjort på fredelig måde.


DA’s interessevaretagelse sker på flere niveauer, som naturligt griber ind i hinanden:

På nationalt niveau, hvor DA repræsenterer arbejdsgiversynspunkter over for Folketinget, regeringen, centraladministrationen og lønmodtagernes organisationer.


DA-Lokalkredse er medlemsorganisationernes fælles, lokale system. Lokalkredsene skal sikre den størst mulige indflydelse på de beslutningsprocesser, der påvirker virksomhedernes betingelser på det lokale arbejdsmarked og kan sikre de lokale virksomheders fælles interessevaretagelse i forhold til den lokale erhvervspolitik.


Den internationale interessevaretagelse er en integreret del af DA’s arbejde. DA’s kontor i Bruxelles varetager i samarbejde med resten af organisationen arbejdsgivernes fælles interesser og overvåger arbejdsmarkedspolitiske tiltag i EU, Europarådet og ILO (FN’s Internationale Arbejdsorganisation).


En vigtig del af arbejdet er at servicere medlemsorganisationerne med information og rådgivning.

DA’s politikker og overordnede strategier fastlægges i samarbejde med medlemsorganisationerne bl.a. gennem deres deltagelse i arbejdet i forretningsudvalg og bestyrelse samt i brugerudvalgene inden for de enkelte områder.
 

Dansk Arbejdsgiverforening